Värmepumpar Stockholm

Är du på jakt efter ett miljövänligt, lönsamt och effektivt sätt att värma upp din fastighet? Då har du hamnat helt rätt! På Effektiv Energi AB är vi experter på Värmepumpar. Vi jobbar med olika märken/modeller och olika typer av värmepumpar i Stockholm. Vilken lösning, som passar för just ditt hus beror på en rad olika faktorer. Läs mer om de olika värme-pumparna, längre ner i texten!

Vill du komma i kontakt med oss på Effektiv Energi AB direkt?

Kontakta oss då på 08-591 184 00 och berätta om dina energibehov så hjälper vi dig!

Hur värmepumpar gör så att stockholmarna slipper frysa

En värmepump i Stockholm gör vad namnet säger – Den levererar värme (energi) med hjälp av ”pumpar”! Energin (värme & varmt vatten), som levereras direkt till såväl privata fastigheter, större bostäder (BRF: er), industrilokaler, kontor och andra inomhusmiljöer, gör att man slipper frysa när det är kallt ute. Med hjälp av vissa typer av värmepumpar i Stockholm (bergvärmepumpar) kan man nyttja den solenergi, som finns lagrad i berg-grunden. Andra typer av värmepumpar, utvinner energin från den värme, som finns i utomhusluften. Oavsett vilken typ av värmepump i Stockholm, som passar bäst för just din fastighet och dina behov & önskemål, så kan vi garantera en sak. Med en värmepump, så kommer du att spara både pengar och miljö!

Vill du komma i kontakt med oss på Effektiv Energi AB för att få veta om hur vi kan hjälpa dig med värmepumpar i Stockholm? Kontakta oss då direkt på telefonnummer 08-591 184 00 – Vi svara alltid! 

Vill du veta mer om hur värmepumpar i Stockholm fungerar?
Läs gärna om tekniken bakom värmen i de olika stegen nedan!

Steg 1: Värmeutvinning

All energi (värme), som utvinns med en värmepump, kommer från början från solens instrålning (lagrad solenergi) oavsett om man väljer att hämta den från berggrunden, ute-luften eller direkt från solen. Rören, som finns i alla värmepumpar, som vi installerar i Stockholm, innehåller vätska/gas, som transporterar energin (värmen) fram till värme-pumpen. Inuti värmepumpen leds sedan energin (värmen) vidare, förbi ett iskallt köldmedie (ca – 20°C), som därmed värms upp några grader, så att ånga bildas.

Steg 2: Förhöjda temperaturer (Temperaturen höjs!?)

Ångan, från det omvandlade köldmediet, i värmepumpen i Stockholm, leds därefter in i och omvandlas i kompressorn, genom kraftigt ökat tryck, till gas. Denna process gör att temperaturen på det nu gasformiga köldmediet, ökar snabbt till ca + 100°C. Gasen leds sedan in i en kondensor, som omvandlar tillbaka gasen till vätska igen och överför därmed värmen (energin), via värmepumpen i Stockholm, till fastighetens värmesystem. Detta gör att man både slipper frysa och får tillgång till härligt varmvatten.

Steg 3: Nedkylning och upprepning

Köldmediet, som nu omvandlats tillbaka till vätskeform, i kondensorn etc, möter återigen inkommande energi (värme) och hela processen börjar om från början igen & igen & igen 

Olika typer av värmepumpar i Stockholm

Alla fastigheter har olika energibehov. Det går därför inte att säga att det finns bara en typ av värmepump i Stockholm, som fungerar bäst för alla. Vilken typ av värmepump, som är fördelaktigast för just dina behov beror på en rad olika faktorer. På Effektiv Energi AB har vi erfarenhet och kunskap om olika typer av värmepumpar i Stockholm. Nedan hittar du beskrivningar av de olika typerna av värmepumpar & dess funktioner.

Bergvärme

Den här typen av värmepump för värme & varmvatten, tillhör de som har ökat mest i popularitet under de senaste 20 åren. Driftkostnaden är väldigt låg och fastigheten värms upp på ett mycket effektivt sätt med hjälp av lagrad solenergi i berggrunden. I regel så betalar sig investeringen med borrning och installation av värmepump i Stockholm, igen sig på runt 5 till 7 år. Detta på grund av att energikostnaderna går ner väsentligt. Faktum är att värmepumpen med energi från berget kan spara ända upp till 80 % av energikostnaderna för villan, bostadsrättsföreningen eller fritidshuset i Stockholm!

Myter om bergvärme

Det mesta, som blir väldigt populärt får också mothugg. Detta gäller även för bergvärme och den här typen av värmepumpar i Stockholm. Därför tänkte vi här passa på att slå hål på, i alla fall, ett några myter gällande denna populära uppvärmningsmetod.

”Värmen tar slut”

När man utvinner energi ur berggrunden, är den värme (energi), som hämtas upp, i själva verket lagrad solenergi. Planeten lagrar enorma mängder av denna miljövänliga värmekälla. 

Och det är omöjligt för människan att göra slut på den, hur mycket vi än skulle försöka. 

Ett missförstånd gällande den här typen av energi är att bergvärmen i ett visst område tar slut om alla fastigheter, skulle installera bergvärme. Detta stämmer alltså inte fullt ut!

 

Att temperaturen i borrhålet sänks, då energi (värme) tas ur berget stämmer men sänkningen kompenseras av att värme (energi) flödar in igen från den omkringliggande, soluppvärmda, bergmassan och utjämnar temperaturerna under sommarhalvåret, då energihålet inte belastas, som under vinterhalvåret. Man räknar med att temperaturen blir några få grader lägre än före borrningen men att den stabiliseras efter ca fem år. 

Oftast så räknar man med ett uttag av värme (energi), som beror av berggrunden & temperaturer, som varierar mellan 10-30 watt/m borrhål vid kontinuerlig drift. Det är därför viktigt att dimensioneringen (energiberäkningen) för en anläggning, görs korrekt så att man får fram rätt borrhålsdjup för ett specifikt objekt. Ju längre norrut i landet desto lägre är den genomsnittliga temperaturen i berget, vilket måste kompenseras med djupare borrhål. Så rätt dimensionerad anläggning kommer att kunna leverera värme från borrhålet för all framtid!

En vägledning, från Normbrunn-16, för oss, som jobbar med värmepumpar i Stockholm, är däremot att borra med minst 20 meters mellanrum, mellan energihålen. 

”Borrningen är omfattande och tidskrävande”

En annan, relativt vanligt förekommande myt gäller tiden, som det tar att utföra själva borrningsarbetet. Vi har nämligen mött människor, som tror att denna del av projektet tar lång tid med tanke på att det resulterar i ett hundratals meter djupt borrhål. Detta stämmer inte. Den genomsnittliga borrningen tar i regel bara en hel arbetsdag att utföra. Efter att hålet är färdigborrat kan vi direkt börja köra igång med installationen av värmepumpar i Stockholm. Det som däremot numera tar lite extratid, är ansökan om och erhållandet av ett borrtillstånd. Det är förstås en viktig del av ett avtal, som varje seriös installationsfirma alltid hjälper till med!

”Borrningen totalförstör trädgården”

Nog för att värmepumpar, som utvinner värme ur berggrunden kräver väldigt djupa hål. Men hålets diameter överskrider inte ens 15 cm och dessutom grävs anslutningen, ner i jorden ca 40cm. Så när borrning och slangsättningen är klart så syns borrhålet inte alls. 

Därefter sker ingrävning mot huset, dit slangarna skall gå in i huset och mot värmepumpen. 

Ingrävning av slangarna medför alltid åverkan på tomten och i våra avtal ingår att vi grov-återställer tomtmarken och vi försöker alltid att, i görligaste mån, att minimera påverkan.

Borrmaskinens arbete på tomten kan förvisso leda till vissa temporära markskador, då den behöver köra in på tomten, för att borra planerat energihål. Dock så har den breda gummi-larver, som belastar marken mindre, än en normalstor personbil, per m2. Dessa tillfälliga ev markskador är dock ingenting som kommer att bestå. 

Vid alla våra arbeten med värmepumpar i Stockholm ser vi på Effektiv Energi AB alltid till att återställa marken så bra, som möjligt, när arbetet är slutfört. 

Hur går Effektiv Energi tillväga med borrning och installation av värmepump i Stockholm?

Med över 25 års erfarenhet från installationer av olika värmepumpar i Stockholm kan vi,
i princip, ”allt” man behöva kunna & veta gällande, installation av en bergvärmeanläggning. 

Efter en skriftlig förfrågan, så bokar vi alltid in en träff och besök på plats, för att titta på möjligheterna att installera bergvärme, samt för att prata om, det finns specifika önskemål. 

Med på våra hembesök, är alltid en erfaren och kunnig installatör för bästa praktiska förslag direkt, vilket bespar er både tid & pengar. Mötet kan exempelvis handla om var på tomten borrningen kan ske och hur vi kommer dit med borrmaskinen, samt vidare var ni önskar placera den tänkta värmepumpen i Stockholm. Vi tittar även alltid gärna på det befintliga värmesystem, hur elementen ser ut och hur de är fördelade i fastigheten.  

Efter ett hembesök lämnar vi alltid ett skriftligt anbud på totalentreprenad med pris. Man får även, om man så önskar, en skriftlig kalkyl med en preliminär besparing, på investeringen.
Nästa steg är att ansöka om borrtillstånd i din kommun, för att installera en värmepump. Denna ansökan hjälper vi dig att förbereda och fylla i så att ansökan blir komplett. 

Fördelar med bergvärme

Alla olika typer av värmepumpar i Stockholm har sina specifika funktioner och passar olika bra för olika typer av fastigheter. Värmepumpar i Stockholm, som utvinner värme ur berg-grunden lämpar sig särskilt bra för hus med en ernergiförbrukning, som ligger omkring 20 000 kWh/år eller högre. För dessa fastigheter så är just bergvärme den mest kostnads-effektiva & bästa långsiktiga besparingsalternativet.

Här följer några av de främsta fördelarna.

Effektiv året om

Till skillnad från vissa andra värmepumpar, så är en bergvärmepump inte alls beroende av årstidernas växlingar, då den alltid monteras inomhus och är därmed skyddad från den kalla & fuktiga utomhusmiljön. Därför är bergvärme en driftsäker, trygg & stabil energilösning!  

Livslängden på dagens bergvärmepumpar ligger i genomsnitt på över 20 år medan andra typer av värmepumpar i Stockholm, har betydligt kortare livslängd, av olika anledningar. 

Bra för plånboken

Den här typen av värmepumpar i Stockholm kan spara så mycket som upp till 80 % av fastighetens energiförbrukning, för produktion av värme & varmvatten. För hushåll med tidigare hög förbrukning, resulterar detta i en betydande besparing redan från dag 1,
samt lägre pris på alla kommande el-fakturor och därmed lägre total månadskostnad.  

Dessutom så är bergvärme en miljövänlig och förnybar energi, som minskar förbrukningen av fossila bränslen. Därför också ett bra miljöval!

Smart investering

De flesta, som väljer att installera värmepumpar med bergvärme, som ”källa”, till fastigheten i Stockholm, får normalt investeringen återbetalad på mellan 5 till 7 år. Detta mot bakgrund av de stora energikostnader, som tekniken sparar, årligen! I de flesta fall så ökar även fastighetens värde väsentligt med minst hela investeringen då driftkostnaderna för produktion av värme & varmvatten, minskar så radikalt.   

Har du frågor om hur vi på Effektiv Energi jobbar med den här typen av värmepumpar i Stockholm? Kontakta oss direkt på telefonnummer 08-591 184 00 så berättar vi mer!

Markvärme

Nog för att bergvärme är en mycket populär metod, för att värma ett hus. Men faktum är att man inte nödvändigtvis måste leta på 200 meters djup för att kunna få varmvatten och husvärme. Med hjälp av metoden som kallas för markvärme (eller jordvärme) tar man till vara på energin, in till huset genom värmen, som finns strax under våra fötter. Det är också en metod som är miljövänlig och som spara på pengarna i plånboken. 

Så hur fungerar det?

En så kallad kollektorslang, grävs ner i marken, ungefär 1-1,5 meter under ytan. På detta grunda djup finns värme, som kommer från solen och som har lagrats i jorden. Kollektor-slangen, som behöver vara dubbelt så lång, jämfört mot slangarna, i ett energihål för berg-värme, samlar upp värmen i marken och leder den vidare in i huset. Väl inne i huset i Stockholm finns förstås en värmepump installerad. Pumpen omvandlar markvärmen och gör så att den kommer tillgodo i form av varmvatten och en behaglig innetemperatur.

Luft/vattenvärme

En värmepump i Stockholm av typen Luft/vatten är besläktad med pumpar av typen Luft/luft. De båda utvinner värme ur utomhusluften. Skillnaden är att med en Luft/vatten-värmepump, får man även varmvatten, förutom värme till huset. Besparingen är dock betydligt större med en Luft/vatten än med en Luft/luft. Kostnaderna för produktion av värme & varmvatten kan gå ner med hela 70 % under optimala förhållanden, med hjälp av den här typen av värmepump i Stockholm.

Hur fungerar en luft/vatten-värmepump i Stockholm?

En Luft/vatten-värmepump har ett antal specifika fördelar, som har gjort den till en populär lösning i svenska hem. Nedan redovisar vi några av de viktigaste. 

Fördelar

Skonsamt mot miljön och förnybart

Den här typen av värmepump i Stockholm utvinner värme ur utomhusluften. Mer miljö-vänligt än så kan det knappast bli. Dessutom så behövs ingen grävning på tomten och man behöver heller inte borra ett djupt hål för att få tillgång till energin. Värmen som finns i luften omkring oss är kostnadsfri och enkel att utvinna med rätt värmepump i Stockholm!

Smidigt

En av de absolut främsta anledningarna till att många människor väljer en värmepump av typen Luft/vatten, är att de i princip kan installeras omedelbart, då inga borrtillstånd krävs. 

De går i stort sett helt och hållet av sig själva. Underhållsarbete krävs väldigt sällan för den här typen av värmepumpar i Stockholm. Men man rekommenderar dock alltid regelbunden service, precis som med alla typer av värmepumpar. 

Ett lönsamt alternativ

Pengar i plånboken börjar sparas omedelbart när den här värmepumpen i Stockholm kör igång och börjar värma ditt hus och ditt vatten. Du kan räkna med att Luft/vatten-värme-pumpen sparar ungefär mellan 50 och i bästa fall, 70 % av dina energikostnader, för värme och varmvattenproduktion, varje år. Inte illa va?

Vill du veta mer om hur vi på Effektiv Energi AB arbetar med Luft/vatten-värmepumpar? 

Kontakta oss på telefonnummer 08-591 184 00 redan idag!

Frånluftsvärme

Värmepumpar i Stockholm, som levererar frånluftsvärme, använder den redan befintliga värmen i fastigheten. Låter det konstigt? Det är faktiskt relativt okomplicerat! Vanligtvis går värmen i huset ut genom ventilerna. Men med den här typen av värmepump i Stockholm så återvinns värmen direkt tillbaka in till huset och bidrar därmed till såväl varmvatten som behaglig inomhustemperatur. Frånluftsvärmen byter ut luften i huset men låter värmen stanna kvar, helt enkelt och bidrar därmed även till en god ventilation i fastigheten. Dessutom så är frånluftsvärme skonsamt mot miljön! 

När vi på Effektiv Energi i Stockholm installerar värmepumpar för frånluftsvärme, behövs inga större ingrepp i huset. Det som krävs är förstås att det finns ett vattenburet värme-system och ett system för mekanisk frånluftsventilation. Installationen är ett förhållandevis enkelt jobb, jämfört med andra typer av värmepumpar.

Hur fungerar en frånlufts-värmepump i Stockholm?

När den varma luften, som finns i huset (ca + 20 grader, året om!), passerar värmepumpens aggregat, återvinns värmen, via en värmeväxlare, ur luften och den ”gamla”, nu nerkylda, luften, passerar ut genom ventilerna, ut ur huset. Den återvunna värmen används, i denna typ av värmepump, som källa till varmvatten och varm luft inomhus.

Frånluft sätts oftast in i nyproduktion, för att ge en lägre energiklass än direktverkande el, då det är en billig och enkel installation, som löser både ventilation och som gör så att energi-kostnaderna för tillverkning av värme & varmvatten i fastigheten sjunker med drygt hälften.

Beroende på hur stor och tät fastigheten är blir besparingen förstår olika, vid olika förutsättningar. Denna typ av värmepump i Stockholm är även en miljövänlig lösning, då den återvinner värmen, som annars går direkt ut, ut huset.

Kontakta oss på Effektiv Energi AB så hjälper vi dig att byta din gamla frånluftsvärmepump, när det är dax. För en kostnadsfri offert så når du oss på telefonnummer 08-591 184 00.

Fördelar med frånlufts-värmepumpar i Stockholm

Det finns flera fördelar med den här typen av värmepump. 

Effektiv

Till skillnad från tidigare modeller av frånluft, så är de nya varvtalsstyrda pumparna än mer effektiva och kan spara ända upp till 65 % av energikostnaden jämfört med direktverkande el. För att bibehålla effektiviteten så är det viktigt att rengöra det inbyggda filtret och även byta det, regelbundet, typ 2-3 gånger per år. 

Miljövänlig

Vi har sagt det förut men det är så pass centralt att vi tillåter oss att säga det igen! En värme-pump i Stockholm av typen frånluftsvärme är en mycket miljösmart lösning. Pumpen byter ut luften i huset men låter värmen stanna kvar. 

Problemfri installation

Det finns värmelösningar, som förmodligen kan spara mer pengar för hushållet i Stockholm än den här värmepumpen. Men dessa lösningar (exv bergvärme) kräver betydligt mer av oss som leverantör vid själva installationstillfället. Så är inte fallet med frånluftsvärme. Installationen är relativt okomplicerad och det krävs inga stora grävprojekt på tomten.

Värmepumpar i Stockholm - Luft/luft

För fastigheter, som däremot använder sig av direktverkande el, så går det att göra besparingar även här, genom att installera denna typ av värmepump i Stockholm.
Nedan förklarar vi hur så kallad Luft/luft-teknik fungerar och vilka fördelar den har.
Viktigt är att välja ett märke, som är utvecklad för vårt Nordiska klimat.

Hur fungerar luft/luft-värmepumpar i Stockholm?

En anledning till varför många människor väljer luft/luft är att man t ex har ett hus med direktverkande el-element, då en värmepump av denna typ, blir ett bra sätt att minska energianvändningen. Dessa värmepumpar i Stockholm utvinner nämligen värme direkt från luften utomhus. All luft, även kall luft under vintern, innehåller värme. Med hjälp av värme-pumpens kompressor, som finns i utomhusenheten, utvinns värmen från utomhusluften, som därefter överförs till innomhusenheten, som i sin tur fördelar ut värmen i din fastighet i Stockholm. Du får med denna typ av värmepump, en härlig luftburen värme. För en optimal funktion av en luft/luft-värmepump så är det av stor betydelse att huset har en öppen plan-lösning, så att värmen når ut till alla rum i fastigheten. 

Fördelar med luft/luft

Vi har sagt det förut och vi säger det igen. – Det finns ingen universallösning vad gäller värmepumpar i Stockholm, som passar alla energibehov. Vad vi däremot kan garantera är att luft/luft kan bidra med flera viktiga fördelar för olika typer av fastigheter.

En värmepump i Stockholm med nerkylande funktion

Under årets varma månader behövs knappast varm luft strömmandes in i huset. Snarare tvärtom, och det är just vad man kan få med en luft/luft-värmepump i Stockholm. Genom
att omvända värmefunktionen i pumpen kan man få svalkande kyla, in till fastigheten under sommarmånaderna, vilket även ger en bättre sömn! 

Mer pengar kvar i plånboken

Det finns många parametrar, som spelar in när det gäller hur stora vinster man kan göra på installationen av en värmepump i Stockholm. I detta fall så har det bl a att göra med hur stort ditt hus är och hur planlösningen ser ut. Vad som däremot går att säga med säkerhet är att den här värmepumpen i Stockholm är mycket kostnadseffektiv i jämförelse med vad den kostar att installera. Den totala elanvändningen i ett hus med enbart eluppvärmning minskar vanligtvis med ca 20-30 % efter installationen av denna typ av värmepump. 

En både billig och miljövänlig värmepump i Stockholm

Besparingarna, som man kan göra på Luft/luft är förvisso inte lika stora, som vid andra typer av värmepumpar i Stockholm. Men samtidigt är kostnaden för installation av denna värme-pump i Stockholm betydligt lägre. En luft/luft-värmepump, som omvandlar utomhusluften – luften, som det finns oändligt av och som dessutom är gratis, blir därmed även en miljövänlig investering.

Vad är priset på Luft/luft-värmepumpar i Stockholm?

Precis som med alla andra typer av värmepumpar i Stockholm så varierar kostnaden beroende på vilket märke och modell, som önskas eller behövs, för aktuell fastighet. 

Vad vi däremot kan säga med säkerhet är att installationen av en luft/luft-värmepump, kostar betydligt mindre än vissa andra typer av värmepumpar. Kostnaden för en bra luft/luftvärmepump ligger omkring 25 000: – till 30 000: – sek, inklusive installation och
har en livslängd på ca 10 – 15 år, om du sköter den, enligt rekommendationerna.    

Vill du veta mer om hur vi på Effektiv Energi AB kan hjälpa dig att välja och installera en Luft/luft-värmepump? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer & när vi kan komma förbi. 

Om du är generellt intresserad av att installera värmepump i Stockholm så genomför vi alltid kostnadsfria hembesök med skriftliga offerter och besparingskalkyler, i de fall detta kan blir aktuellt.  

Kontakta oss

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så fort vi kan.